Szkolenie podstawowe

HOME - Szkolenie podstawowe

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników kursu do pracy w zawodzie elektryka. Zakres tematyczny kursu obejmuje przekazanie wiedzy i umiejętności do pracy w tym zawodzie.
Czas trwania: 3 dni szkolenia stacjonarnego oraz 1 dzień szkolenia on-line, przygotowującego
do egzaminu SEP.

Dzień 1 - Wprowadzenie do elektrotechniki

W pierwszym dniu szkolenia, uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami jakie stwarza porażenie prądem elektrycznym, sposobami ratowania porażonych osób, zasadami ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych.
Każdy uczestnik dowie się m.in. jak czytać schematy elektryczne czy dokumentację instalacji elektrycznych. Zaprezentujemy typowe układy sieciowe stosowane w elektroenergetyce.

Program dnia

Dzień 2 - Układy zasilania i montaż urządzeń elektrycznych

W tym dniu zapoznamy uczestników z wykonywaniem prac pomiarowych obwodów elektrycznych za pomocą mierników uniwersalnych jak i cęgowych.
Podczas ćwiczeń praktycznych wykonamy pomiary rezystancji, napięć, prądów oraz sposobów sprawdzenia braku napięcia na zaciskach wyłączonych urządzeń.
Przedstawimy wymagania norm i przepisów w zakresie wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu i czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz najnowsze zmiany w przepisach odnośnie wymaganych kwalifikacji dla elektromonterów.

Program dnia

Dzień 3 - Instalacje oświetleniowe i aparatura sterownicza

Trzeci dzień kursu poświęcimy na zapoznanie się z osprzętem oświetleniowym oraz z typowymi źródłami światła i ich parametrami technicznymi. W części praktycznej wykonamy m.in. montaż instalacji oświetleniowych wraz z uruchomieniem i wskazaniem najczęstszych błędów. Uczestnicy kursu zapoznają się z dodatkową aparaturą sterowniczą oraz zasadami doboru i działania zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych.

Program dnia

Dzień 4 - Montaż i analiza obwodów prądu przemiennego

Podczas zajęć praktycznych wykonamy podłączenie licznika jednofazowego oraz obwodów zasilania odbiorników. Przedstawione zostaną rodzaje liczników energii elektrycznej, ich parametry i układy zasilania wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. Uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami miernika MPI-540 marki Sonel dla różnych odbiorników, dokonają analizy parametrów zasilania takich jak: przebiegi chwilowe napięcia i prądu, przesunięcia fazowe pomiędzy napięciem a prądem.

Program dnia

Najlepsze Kursy Elektroenergetyczne
tylko z A-Cademy.pl